Regulamin Harcmundialu 2016

 

 

1. Organizacja wydarzenia

1.1. Organizatorem Harcmundialu jest Hufiec ZHP Kielce-Miasto.

1.2. Miejscem odbywania się zawodów jest Hala Sportowa Politechniki Świętokrzyskiej, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce.

1.3. Harcmundial odbędzie się w sobotę, 2 kwietnia 2016 roku w godzinach 10:30-16:00, bez względu na pogodę, ciśnienie atmosferyczne i stopień zanieczyszczenia powietrza.

1.4. Zawody sportowe składają się z:

1.4.1. Turnieju piłki nożnej w następujących kategoriach wiekowych:

1.4.1.1. Harcerze

1.4.1.2. Harcerze starsi

1.4.1.3. Wędrownicy

1.4.2. Turnieju piłki siatkowej w następujących kategoriach wiekowych:

1.4.2.1. Harcerze

1.4.2.2. Harcerze starsi

1.4.2.3. Wędrownicy

1.4.3. Wydarzeń, turniejów i konkursów równoległych.

1.5. Zawody przeznaczone są dla drużyn harcerskich Hufca ZHP Kielce-Miasto, jednak drużyny z innych hufców Chorągwi Kieleckiej również mogą wystawić swoje reprezentacje.

 

2. Zasady zgłoszeń

2.1. Zgłoszenia zespołów odbywają się poprzez formularz na stronie internetowej wydarzenia: harcmundial.kielcemiasto.zhp.pl

2.2. Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 23.59, 25 marca 2016 roku.

2.3. Opłata za czynny udział w Harcmundialu wynosi 5 złotych za osobę (bez względu na ilość konkurencji, w których uczestniczy zawodnik). W ramach wpisowego organizator zapewnia pamiątkową przypinkę, słodką bułkę, napój, nagrody rzeczowe oraz atrakcje towarzyszące wydarzeniu.

2.4. Zawodnik może wziąć udział zarówno w rozgrywkach piłki nożnej, jak i piłki siatkowej.

2.5. Biuro zawodów, w którym należy dokonać rejestracji w dniu wydarzenia, a także uiścić opłatę będzie czynne w godzinach 10:00-10v:30.

 

3. Zasady uczestnictwa

3.1. Każdy uczestnik ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu, regulaminu korzystania z obiektu sportowego oraz Prawa Harcerskiego.

3.2. Organizatorzy mają prawo do dyskwalifikacji uczestnika w przypadku nieprzestrzegania regulaminu Harcmundialu 2016, regulaminu korzystania z obiektu sportowego oraz Prawa Harcerskiego bez dokonywania zwrotu kosztów uczestnictwa.

3.3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego oraz sportowego obuwia.

3.4. Zalecane jest, aby każdy zespół posiadał stroje jednolite kolorystycznie.

3.5. Zespół ma obowiązek stawić się w biurze zawodów w godzinach otwarcia biura wraz z pełnoletnim opiekunem. Niezarejestrowanie się w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z zawodów.

3.6. Każdy zespół musi posiadać pełnoletniego opiekuna, który będzie obecny podczas trwania wydarzenia.

 

4. Zasady rozgrywek

4.1. Zespoły biorące udział w turnieju piłki nożnej składają się z 5 osób + od 0 do 2 rezerwowych.

4.2. Zespoły biorące udział w turnieju piłki siatkowej składają się z 6 osób + od 0 do 2 rezerwowych.

4.3. Zawodom będą towarzyszyły konkurencje i wydarzenia dodatkowe, na które rejestracja będzie przebiegała na miejscu. W konkurencjach dodatkowych mogą brać osoby, które w danym momencie nie rozgrywają żadnego meczu. Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia ograniczeń wiekowych na niektóre konkurencje.

4.4. System rozgrywek zostanie ogłoszony na stronie internetowej wydarzenia na 4 dni przed rozpoczęciem turnieju.

4.5. Czas gry zostanie ogłoszony wraz z systemem rozgrywek na stronie internetowej wydarzenia.

4.6. W przypadku niedostatecznej ilości zespołów zgłoszonych w kategoriach: harcerze starsi i wędrownicy organizator zastrzega sobie prawo do połączenia w/w grup wiekowych.

4.7. W zespole zgłaszającym się do danej kategorii wiekowej 80% członków zespołu musi zaliczać się do kategorii.

4.8. Gry na turnieju piłki nożnej odbywają się zgodnie z zasadami opartymi na „Przepisach gry w halową piłkę nożną“ zs.oborniki.info.

4.9. Gry na turnieju piłki siatkowej odbywają się zgodnie z zasadami rozgrywek piłki siatkowej.

4.10. Wątpliwości dotyczące danej rozgrywki są rozstrzygane przez sędziego. Decyzje sędziego są ostateczne.

 

5. Postanowienia końcowe

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez podawania przyczyny, przy jednoczesnym poinformowaniu o dokonanych zmianach na stronie internetowej lub fanpage’u Hufca.

5.2. Kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie podlegają rozstrzygnięciu przez organizatora.

5.3. Decyzje podejmowane przez organizatora są ostateczne.